محمد منوچهری مقدم

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

TAMIM BONYAN

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

اعضای تمیم بنیان

سید جمالدین فاطمی جهرمی

رییس هیات مدیره

محمود یاوری

نائب رییس هیات مدیره

TAMIM BONYAN

نفرات کلیدی تمیم بنیان

کیوان نعمتـــی

سرپرست دفتر فنی

نيما حسيـني آرا

مدیــر پــروژه

مژگان فرهمـــند

مسئول دفتر طراحی

ماندانا پنـــاهی

مسئول PMO